Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Tõnõ teedüskiri, lehekuu 2024

Hääq kolleegiq!

Seon tõsõn teedüskirän om abstraktõ kutsõq 14. rahvidõvaihõlidsõ soomõ-ugri kongressi (Tartu, põimukuu 18.–23. päiv 2025) teemasektsiuunõ ni üldsetksiooni ettekandidõ jaos. Mi olõ hääs kitnüq 19 teemasektsiooni ettepanõkit nelän katõgoorian: A. Soomõ-ugri üledseq küsümüseq, B. Keeletiidüs, C. Etnoloogia, usotiidüs ja rahvaluulõtiidüs ni D. Aolugu, edeaolugu ja arkeoloogia. (Seokõrd es olõq kirändüse ja kunstiga köüdetüid ettepanõkit.) Teemasektsiuunõ nimekirja saa noq kaiaq kongressi kodolehe päält: https://cifu14.ut.ee/programme/symposia/.

Abstraktõ saatmisõ kord: kõik´ abstraktiq tulõ kirotaq inglüse keelen. Abstrakt´ tohe-iq ollaq pikemb ku katś lehekülge (sääl seen ka kirändüs), kirä suurus piät olõma 12, riavaih 1,5, kõik´ veereq 2,5. Abstrakt´ tulõ saataq ku kirä ilma autori(dõ) nimmildäq manoqpannus (kõgõ parõmb, ku nii word- ku pdf-fail) aadressi cifu14@ut.ee pääle. Kirä sisse tulõ pandaq uma nimi, ammõdiasotus ni ettekandõ päälkiri. (Altpuult kaeq Vinnemaa ja Valgõvinne tiidläisile mõtõldut teedüst.) Ku plaanit pitäq ettekandõ mõnõn muun keelen ku inglüse keelen, panõq mano ka päälkiri tuun keelen. (Teemasektsiuunõ tüükiil vai tüükeeleq jääseq egä sektsiooni kõrraldajidõ otsustaq.) Olõq hää ni annaq uman kirän teedäq ka tuud, kas ettekannõq om mõtõld mõnõ teemasektsiooni vai üldsektsiooni suulidsõs ettekandõs vai hoobis sainaettekandõs kongressi sainaettekandidõ sektsioonin. Egä osaline või saataq kõgõ inämb katś abstrakti: üte, kon tä om päämädses tegijäs ja üteliidsi ka ettekandjas, ni tõsõ, kon tä ei olõq päämädses tegijäs. Ettekandidõ abstraktiq tulõ saataq 2024. aastaga süküskuu 30. pääväs.

Päält abstraktõ hindamist saadamiq 2024. aastaga 1. joulukuu pääväs teedüsse tuu kotsilõ, kas abstrakt´ om vasta võet vai tagasi tougat.

Teedüs kirjapandmisõ kotsilõ (ja ka osavõtumassõ kotsilõ) tulõ 3. teedüskirän, mis saadõtas kõgõ ildampa 2025. aastaga vahtsõaastagakuun. Umma kodolehe pääle panõmiq teedüst varrampa. Kongressile saa hinnäst kirja pandaq 2025. aastaga radokuust pääle. Vasta võetuq abstraktiq pandas üles kongressi kodolehe pääle. Ku vasta võetu abstrakti tekij hinnäst kongressile kirjä ei panõq, võetas abstrakt´ maaha.

Kutsumiq teemasektsiuunõ kõrraldajit vällä andma aokirju erinumbrit vai raamatit näide sektsiuunõ matõrjaalõ päält, aq ülest CIFU ettekandidõ välläannõt ei olõq plaanin.

Mi kodolehte cifu14.ut.ee vahtsõndõdas egä veitü ao takast ni pandas sinnäq teedüst kirjäpandmisõ, kava, kotussõ, perälesaamisõ ni üümajjo kotsilõ. Kaeq ka kongressi Facebooki lehte https://fb.me/e/gkV8xAp80 vai kirodaq meile: cifu14@ut.ee.

Teedüs Vinnemaa ja Valgõvinne tiidläisile: parhillaq om egäsugumanõ kuuntüü Tarto Ülikooli ja Vinnemaa ni Valgõvinne asotuisi vaihõl kõvva keelet. Vinnemaalt ja Valgõvenest saadõtuidõ abstraktõga üten tulõ kirän üldäq uma liin, a mitte asotust. Põhjusmõttõlidsõlt saavaq Vinnemaa ja Valgõvene inemiseq paiga pääle tullaq, a Tarto Ülikuul´ ei annaq Vinnemaa ja Valgõvinne kodanigõlõ viisakutsõt. Üle võrgo saa kongressist ossa võttaq. Kuimuudu tuu kõrraldõdas, annamiq teedäq ildampa.

Tähtside kuupäivi kokkovõtõq:

  • Abstraktõ saatminõ om vallalõ
  • Abstraktõ saa saataq kooni 2024. aastaga süküskuu 30. pääväni
  • Ettekandidõ vastavõtmisõst annamiq teedäq 2024. aastaga joulukuu 1. pääväl
  • Kirjäpandminõ nakkas pääle 2025. aastaga radokuun (täpsämb teedüs 2025. aastaga alostusõn 3. teedüskirän)

Oodamiq teid 2025. aastaga Tartohe!

Gerson Klumpp
XIV Soomõ-Ugri Kongressi president´

Marili Tomingas
XIV Soomõ-Ugri Kongressi sekretäŕ