Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Edimäne teedüskiri, lehekuu 2023

Hääq kolleegiq!

1960. aastagast pääle om egä viie aastaga takast kõrraldõt rahvidõvaihõlist soomõ-ugri kongressi (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU). Viimäne kongress, mis olõs pidänüq olõma 2020. aastagal, oll´ COVIDi peräst katś aastakka ildampa, 2022. aastaga põimukuun Viinin. Rahvidõvaihõlidsõ juht´kogo kuunolõkil otsustõdi, et järgmäne kongress, mis tulõ Tarton, lätt jälkinäq hariligu aoplaani perrä. Nii et CIFU XIV om Tarton 2025. aastaga põimukuu 18.–23. pääväni. Tarto om viimäte kongressi vasta võtnuq 25 aastakka tagasi, 2000. aastagal.

Tarto Ülikooli eesti ja üldkeeletiidüse instituut´ ja tuu soomõ-ugri kiili osakund (https://keel.ut.ee/) kuts kõiki kolleege toolõ tähtsäle rahvidõvaihõlidsõlõ soomõ-ugri (Uurali) uurmiisi sündmüsele. Kavan ommaq plenaarettekandõq, teemasektsiooniq ja üldsektsiooni ettekandõq.

Taa teedüskiräga kutsumiq teid saatma teemasektsiuunõ ettepanõkit 2023. aastaga 31. rehekuu pääväs e-kiräga aadrõsi cifu14@ut.ee pääle. Ettepanõkihe piät olõma kirja pant teemasektsiooni lühkü seletüs (1–2 lk) ni päämädse kõrraldaja vai päämäidsi kõrraldajidõ nimeq ja kontaktiq. Ettepanõgiq piät olõma kirotõduq inglüse keelen. Siski või kongressil ettekandit pitäq ka tõisin sisseharinuin soomõ-ugri uurmiisi keelin. Teemasektsioonõn saavaq kõrraldajaq esiq otsustaq, määntsin keelin või sektsioonin ettekandit pitäq. Teemasektsiuunõ kõrraldajaq vastutasõq uma sektsiooni kokkovõttidõ hindämise iist. Ku nä tahtvaq, võivaq nä kõrraldaq ka teemasektsiooni artiklikogomigu välläandmisõ, ütist kongressi kogomikku plaanin ei olõq. Kongressile ommaq oodõduq teemasektsiooniq soomõ-ugri/Uurali uurmiisi kõiki allo päält.

Konvõrendsi veebilehte cifu14.ut.ee vahtsõndõdas kõik aig; vahtsõt teedüst (järgmädseq teedüskiräq, ettekandidõ kutsõq, teedüs kongressi kotussõ, kava, kirjäpandmisõ ja kongressimassu kotsilõ) pandas kõik aig manoq.

Olkõq terveq tulõma 2025. aastagal Tartohe!

Gerson Klumpp
Tartu Ülikooli soomõ-ugri kiili prohvõsri
XIV Soomõ-Ugri Kongressi president´
ka muiõ kõrraldajidõ puult